เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

แบบสอบถามความพึงพอใจภายในโรงพยาบาล

 

 *****************************************************

 

เรียน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ขอให้ ทำตอบแบบสอบถาม ให้แล้วเสร็จ

ภายในวันที่  30  กรกฎาคม  2564   เพื่อจะนำข้อมูล

มาใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน MOU รอบที่ 2

 

-แบบสำรวจความความพึงพอใจ และความคิดเห็นของจนท.ต่อหน่วยงานต่างๆ ในรพ. (คลิ๊ก)

 

-แบบประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ รพ.บน. (คลิ๊ก)

 

-แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

  ปี 2564 (คลิ๊ก)

 

-แบบสอบถามความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรในรพ.บางมูลนาก (คลิ๊ก)

 

-แบบประเมินดัชนีวัดความสุขของจนท. (คลิ๊ก)

 

############################################################

 

ขอบคุณครับ