เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ค่านิยมและแนวคิดหลัก

 

ทิศทางนำ  รู้รับผล  คนทำงาน  การพัฒนา  พาเรียนรู้

 

1. ทิศทางนำ มุ่งเน้น การยืดหยุ่น ปรับตัว (Agility)

2. รู้รับผล มุ่งเน้น การตอบสนองชุมชน (Community Responsibility)

3. คนทำงาน มุ่งเน้น ให้คุณค่ากับทีมงาน (Value on staff)

4. การพัฒนา มุ่งเน้น นวตกรรม/แนวทางการทำงานใหม่ๆ (Innovation)

5. พาเรียนรู้ มุ่งเน้น การเสริมพลังทั้งบุคคล ทีม และชุมชน (Empowerment)

 

core values2