เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาล

 

     
 ผอ05      
  นายแพทย์วิศิษฎ์  อภิสิทธิ์วิทยา  
    พ.ศ. 2556  ถึง  ปัจจุบัน  
     
ผอ04    
  นายแพทย์ดิเรก  ขำแป้น  
    พ.ศ. 2549  ถึง  พ.ศ.  2556  
     
ผอ03    
  นายแพทย์วันชัย  ศิริกุล  
    พ.ศ. 2535  ถึง  พ.ศ.  2549  
     
ผอ02    
  นายแพทย์ณรงค์  สหเมธาพัฒน์  
    พ.ศ. 2529  ถึง  พ.ศ.  2535  
     
ผอ01    
  นายแพทย์พยุง  กลันทกพันธุ์  
    พ.ศ. 2495  ถึง  พ.ศ.  2529  
     

 

โทรศัพท์ : 056631131-2