เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

HOSPITAL ACCREDITATION

HA

 

โรงพยาบาลบางมูลนาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในภาคเหนือจากโรงพยาบาลกว่า ๘๐๐ แห่งทั่วประเทศไทย ที่ได้รับการเยี่ยมสำรวจและได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA) ในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
HA 2559

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย เป็นโครงการตรวจสอบโรงพยาบาลจากองค์กรภายนอกโดยความสมัครใจ เพื่อดูว่าโรงพยาบาลนั้นๆ  ยังคงปฏิบัติตามและรักษาคุณภาพการบริการและการรักษาอยู่หรือไม่  เป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยซึ่งมีพื้นฐานมาจากมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  โดยจะมีการเยี่ยมสำรวจทุก  ๓  ปี

ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕ู๖๔