เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

คำสั่งจังหวัดพิจิตร(ฉ)

ที่1/2565

เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019(โควิด-19)

ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร

 

order phitchit 1 2565 09012565 1

order phitchit 1 2565 09012565 2

order phitchit 1 2565 09012565 3

order phitchit 1 2565 09012565 4

order phitchit 1 2565 09012565 5