เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

 

โดยพ.ร.ก.ดังกล่าว กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายฉบับนี้ ต้องมีการประชุมที่ได้กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ใช้บังคับแก่การประชุม 4 ลักษณะ

คือ 1.การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา 2.การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล 3.การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 4.การประชุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพ.ร.ก.นี้ เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพ.ร.ก.นี้ เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

(อ่านรายละเอียด : พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)

 

 

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-news/87792-covid_law_financial.html?fbclid=IwAR3mMLd9dWNi_e3TjxNoUI3atFBJ-c0XK-W0eLIHIHIxMPKuokRgNn-GUtg