เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_opd.jpg
bmnhos_front.png
bmnhos_front.png
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos_new_building.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
bmnhos into00-Edit.jpg
previous arrow
next arrow

โคโรน่าไวรัส(covid-19)

All species can be protected with DMHTTA.jpg
All species can be protected with DMHTTA.jpg
DMHTT.jpg
DMHTT.jpg
notified_phichit_17102564.jpeg
notified_phichit_17102564.jpeg
Far_Away.jpg
Far_Away.jpg
HandWash.jpg
HandWash.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
Up covid.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
Patien_3 Color.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
vaccine_newnorm.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
save_phichit_02.jpg
phichit_home.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
vaccine_covid_19.jpg
previous arrow
next arrow
All species can be protected with DMHTTA.jpg
DMHTT.jpg
notified_phichit_17102564.jpeg
Far_Away.jpg
HandWash.jpg
notified_bmnhos_ncd_17092564.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Up covid.jpg
notified_bmnhos_05082564.jpg
Patien_3 Color.jpg
mask family.jpg
covid who should check.jpg
Practices when traveling across provinces.jpg
Vaccine benefits.jpg
Vaccinated and still stuck.JPG
Home Isolation.jpg
HQ_14D.jpg
phichit_phomt.jpg
vaccine_newnorm.jpg
phichit_vaccine.JPG
phichit_mask.jpg
save_phichit_02.jpg
phichit_home.jpg
vaccine_covid_19.jpg
Event Request Form.jpg
previous arrow
next arrow

ข้อควรรู้และการปฏิบัติตัวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

situation_covid_bmn_02122564.jpeg
Shadow

รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำประเทศไทย

Father_Day.jpg
Father_Day.jpg
If you see corruption_you have to expose it.jpg
If you see corruption_you have to expose it.jpg
NewNorm_at_HOME_001.jpg
NewNorm_at_HOME_001.jpg
NewNorm_at_HOME_002.jpg
NewNorm_at_HOME_002.jpg
Booster dose.jpeg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
DM.jpg
HT.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Father_Day.jpg
If you see corruption_you have to expose it.jpg
NewNorm_at_HOME_001.jpg
NewNorm_at_HOME_002.jpg
Booster dose.jpeg
Preg 12wk vaccine.jpg
notified_phichit_not_quarantine_10092564.jpg
evacuate plastic factory.jpg
mask_not_covid.jpg
DM.jpg
HT.jpg
how_to_healthy.jpg
Heart & Nsaids.jpg
moph_zero_tolorance_2564.jpg
zero tolerance.jpg
moph_anti_corrupt.jpg
previous arrow
next arrow
Shadow
เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

      เอกสารบรรยาย โรงพยาบาลคุณธรรม   - MYTHS in MORAL HOSPITAL...

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

        เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม   - ก้าวย่างแห่งความพากเพียร...

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

        องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2562 (DOWNLOAD) ( ไฟล์...

 • กัลยาณมิตร

  กัลยาณมิตร

  วันอังคาร, 23 June 2558 04:10
 • เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  เอกสารบรรยาย(นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

  วันอาทิตย์, 09 August 2558 15:02
 • เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  เอกสารโรงพยาบาลคุณธรรม

  วันพฤหัสบดี, 13 August 2558 02:41
 • องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน ก.พ.62

  วันพฤหัสบดี, 25 February 2559 09:39

info-graphic-covid-19

Infographic / โปสเตอร์ COVID-19

ร่วมใจลงทะเบียนต้านภัยโควิด-19

มาตรการการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด-19 และระบาดวิทยา

โควิด-19 และระบาดวิทยา (บทเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียนและประชาชน)

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน

การยื่นคำร้องขออนุญาตจัดกิจกรรมและการจัดงาน ที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ไม่เกิน 100 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

COVID-19 CORONAVIRUS PANDEMIC

รวมพลังลดรายจ่ายด้วยการใช้น้ำ-ไฟฟ้าอย่างประหยัด

green_office.jpg
green_office.jpg
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00101.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00102.png
Save_Energy_00100.png
Save_Energy_00100.png
previous arrow
next arrow

การเข้าใช้งาน WIFI

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 เรื่อง

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 เรื่อง

09 November 2564
      การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 5 เรื่อง (DOWNLOAD)       ที่มา : http://www.phichit.go.th/phichit/index.php/information/  
Readmore

Knowledge Management & กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา 27 March 2561
      การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ) 1. สภาพปัญหา           จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด           ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ…
Readmore
โครงการอบรมระยะสั้น พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

โครงการอบรมระยะสั้น พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

พยาบาล 17 April 2556
สิ่งที่ได้จากการอบรม  : โครงการอบรมระยะสั้น พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากร            สาธารณสุข วัตถุประสงค์ของการอบรม   1. เพื่อให้บุคลาการสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านและพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางโรคระบบประสาท 2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดสมองที่บ้าน ในระดับประเทศ           โรคหลอดเลือดสมองมี 2 ประเภท คือ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองขาดเลือด(Ischemic stroke) พบประมาณร้อยละ 75-80 และโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการมีเลือดออกในสมอง(Hemorrhagic stroke) พบประมาณร้อยละ 20-25 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกในสมองหลังการเกิดโรคผู้ป่วยมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ภาพลักษณะภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว บางรายจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเมื่อกลับไป    บ้านส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวที่ต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วย…
Readmore

ข่าว สาธารณสุข

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

กรมควบคุมโรค แนะประชาชนระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ 02 December 2564
    กรมควบคุมโรค แนะประชาชนระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาว พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด 19           กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอให้ประชาชนระมัดระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนจากการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว อาจมีหมอกลงจัด หรือควันไฟจากการเผาในพื้นที่ทำการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ลดลง ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และขอเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลตนเองโดยใช้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด           วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า…
Readmore
รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ข่าวสารไอที 01 December 2564
      รู้จักกับ Digital ID กระบวนการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล อยากใช้ Digital ID หรือ การยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพียงลงทะเบียนไม่กี่ขั้นตอน ก็จะรู้ว่ามีแล้วดีอย่างไร  ช่วยลดความเสี่ยงในการโดนปลอมแปลงตัวตน ลดความซ้ำซ้อนการยืนยันตัวตนด้วยเอกสารกระดาษ ดาวโหลด : พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562    ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน (สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)    ที่มา : https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/36443/
Readmore
รองปลัด สธ.ชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รองปลัด สธ.ชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวเพื่อมวลชน 30 November 2564
      รองปลัด สธ.ชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานวางระบบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม ป้องปรามมิให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน             วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564)…
Readmore
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนังสือเวียน 09 November 2564
    ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564   (DOWNLOAD)  
Readmore
แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง

สุขภาพน่ารู้ 23 July 2564
    แนะ ผู้ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 กระตุ้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อเนื่อง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้ 4 แนวทางปฎิบัติ หากพบการติดเชื้อในครอบครัว พร้อมแนะผู้ดูแล  เด็กเล็กที่ติดเชื้อโควิด-19 ชวนเด็กพูดคุยคลายกังวล จัดให้มีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวสม่ำเสมอ ควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง          นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดและการติดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้พบเด็กและครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากขึ้น คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ 4 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กรณีเด็กเป็นผู้ติดเชื้อและผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อ ให้เข้ารับการรักษา…
Readmore
รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย

นวัตกรรม 05 April 2564
    รพ.ขอนแก่นพัฒนา I-Smart Pharmacy ระบบจ่ายยาผู้ป่วยนอกอัตโนมัติ ถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว ปลอดภัย                โรงพยาบาลขอนแก่นพัฒนาระบบห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกโดยหุ่นยนต์ มีระบบคิวอัจฉริยะ (I-Smart Pharmacy KKH) เต็มรูปแบบแห่งแรกในภาคอีสาน ผู้ป่วยตรวจสอบสถานะและคิวได้ด้วยตนเอง ช่วยรับยาถูกต้อง รัดกุม รวดเร็ว และปลอดภัย    …
Readmore
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 24 May 2564
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ถึงวันที่  27  พฤษภาคม   2564 และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น (DOWNLOAD)
Readmore
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 May 2564
        ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวายด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 30  เมษายน  2564 ถึง 6 พฤษภาคม  2564(DOWNLOAD)        
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 January 2564
        ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 อาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,796 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บกรมบัญชีกลางหรือดาวน์โหลดเอกสารท้ายประกาศนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 19  มกราคม  2564  ถึงวันที่  27  มกราคม   2564และสามารถยื่นข้อเสนอได้ภายในวันที่ 28 มกราคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. - 16.30…
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 January 2564
        ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร  (Pre - Post Vac)ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด 1 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่  30  ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  6  มกราคม  2564 (DOWNLOAD)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใน

Login

Qr_code_bmnhos.com

free joomla image slider
OfC_Local.jpg
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow
OfC_Local.jpg
ofc_01042564.jpg
ofc_expire.jpg
Ethics of civil servants_1.jpg
Ethics of civil servants_2.jpg
Ethics of civil servants_3.jpg
Ethics of civil servants_4.jpg
Ethics of civil servants_5.jpg
Ethics of civil servants_6.jpg
Ethics of civil servants_7.jpg
previous arrow
next arrow

การประชุมวิชาการ “Asthma and COPD for healthcare wokers”

Principle of management

Principle of management Asthma

 

       เราสามารถประเมิน Asthma control ได้จาก

- ประเมิน Current control (within past 1-4 weeks)
1. ประเมินอาการตอนกลางวัน
2. ประเมินอาการตอนกลางคืน
3. ความต้องการใช้ยาพ่นฉุกเฉิน
4.สมรรถภาพปอด (ค่า FEV1, PEF)

- ประเมิน Future risks (Long tern)
1. การเกิด Exacerbation
2. สูญเสียการทำงานของปอด
3. เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา

              -ความแตกต่างระหว่างการประเมินความรุนแรงของโรคกับการควบคุมได้ของโรค

การประเมิน Severity คือ การประเมิน ระดับความรุนรงของโรคหอบหืด ประเมินจากลักษณะอาการ ปริมาณยาที่ใช้ ระดับความล้มเหลวของค่าการทำงานของระบบหายใจ ระดับการอักเสบที่แสดงขณะที่ยังไม่มีการรักษา

การประเมิน Control คือ การประเมินความถี่ของอาการที่เกิดขึ้น ความถี่ของความต้องการใช้ยาในการรักษาอาการกำเริบ ระดับการอักเสบที่แสดงขณะที่ทำการรักษา

เมื่อหายใจเอาสารภูมิแพ้เข้าไปในปอดจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในปอดดังนี้

       - Acute bronchoconstriction มีการหดเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม[Airway muscle] หลังจากได้รับสารภูมิแพ้ทำให้ลมผ่านหลอดลมลำบาก
       - Air way edemaเนื่องจากมีการหลั่งของน้ำทำให้ผนังหลอดลมบวมผู้ป่วยจะหอบเพิ่มขึ้น
       - Chronic mucous plug formation มีเสมหะอุดหลอดลมทำให้ลมผ่านหลอดลมลำบาก
       - Air way remodeling มีการหนาตัวของผนังหลอดลมทำให้หลอดลมตีบเรื้อรัง

ผู้ป่วยโรคหืดจึงมีอาการดังต่อไปนี้

หายใจตื้น หรือหายใจสั้น หายใจเสียงดัง เหนื่อย  ไอมีเสมหะ หรือ ไม่มีก็ได้
ผู้ป่วยหืด สามารถประเมินความรุนแรงของโรค โดยการดูลักษณะอาการทางคลินิก และการทดสอบสมรรถภาพปอดอย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า PEAK FLOWMETER (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

ระดับ

อาการ

อาการ
ช่วงกลางคืน

ตรวจ
สมรรถภาพปอด

ระดับ 4
(Severe
Persistent)

- มีอาการหอบทุกวัน
- มีอาการตลอดเวลา
- ทำกิจวัตรประจำวันไม่ไหว
- เป็นซ้ำๆ รุนแรงบ่อยๆ

- เป็นบ่อย

FEV, หรือ PEF
น้อยกว่า 60 % ของปกติ
PEF Variability > 30%

ระดับ 3
(moderate
persistent)

- มีอาการหอบทุกวัน
- ต้องพ่นยาขยายหลอดลม
  ทุกวัน
- อาการรุนแรงจนทำกิจวัตร
   ประจำวันไม่ได้
- อาการรุนแรงมากกว่า 2
   ครั้ง/สัปดาห์

- มากกว่า 1 ครั้ง/
  สัปดาห์

FEV, หรือ PEF น้อยกว่า
60-80 % ของปกติ
PEF Variability > 30%

ระดับ 2
(Mild 
Persistent)

- อาการหอบ มากกว่า 2
  ครั้ง/สัปดาห์

- มากกว่า 2 ครั้ง/
  เดือน

FEV, หรือ PEF มากกว่า
80 % ของปกติ
PEF Variability 20-30%

ระดับ 1
(Intermittent)

- อาการหอบน้อยกว่า
  ครั้ง/สัปดาห์
- เวลาไม่มีอาการ , ตรวจ
  สมรรถภาพปอดปกติ
- เวลามีอาการเป็นช่วงสั้นๆ
  เช่น 1-2 ชม. หรือ 2-3 วัน

- น้อยกว่า 2 ครั้ง/
  เดือน

FEV, หรือ PEF มากกว่า
80 % ของปกติ
PEF Variability น้อยกว่า
20%

เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ป่วยหอบหืดควรจะบันทึกความผิดปกติของอาการ รายละเอียดการใช้ยา และการทดสอบสมรรถภาพปอดอย่างง่าย (Peak Flow) ด้วยตนเองโดยอาจจะใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรในการเรียนรู้ที่จะใช้ยารักษาโรคหอบหืด เช่น
ก. ไฟเขียว หมายถึง ให้เลือกใช้ยาป้องกันระงับอักเสบของหลอดลม (Steroid พ่น)
ข. ไฟเหลือง หมายถึง ใช้ยาขยายหลอดลม ควบคู่กับยาป้องกันระงับอักเสบของหลอดลม
ค. ไฟแดง หมายถึง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหอบหืด

การรักษา
1. ไฟเขียว คือ ผู้ป่วยที่มี PEF 80 - 100% ของปกติ
หายใจดี ไม่ไอ ไม่หายใจดัง , Wheeze , ไม่แน่นอกเวลาทำงานหรือออกคำสั่ง
แนวทางการรักษา
1.1 ใช้ยาขยายหลอดลมเป็นครั้งคราวเวลามีอาการ
1.2 ใช้ยาป้องกันระงับอักเสบของหลอดลมสม่ำเสมอ
2. ไฟเหลือง คือ ผู้ป่วยที่มี PEF 50 - 80% ของปกติ
ผู้ป่วยจะไอ, หายใจดัง , แน่นอกต้องใช้ยาพ่นขยายหลอดลม บ่อยขึ้นตื่นเช้าหอบบ่อยขึ้น ตื่นมากลางดึกหอบบ่อยขึ้น
แนวทางการรักษา
2.1 พ่นยาขยายหลอดลม เพิ่มและถี่ขึ้น เช่น ทุกๆ 3 - 4 ชม.
2.2 พ่นยาระงับอักเสบหลอดลมเพิ่มขึ้น
2.3 พิจารณาการใช้ STEROID โดยปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา
3. ไฟแดง คือ ผู้ป่วยที่มี PEF น้อยกว่า 50% ของปกติ
แนวทางการรักษา
3.1 พ่นยาขยายหลอดลมเพิ่มและถี่ขึ้น เช่น ทุกๆ 2 - 3 ชม.
3.2 กินยา STEROID 30 -45 มิลลิกรัม/วัน
3.3 รีบเข้ารับคำปรึกษาการรักษาจากแพทย์

- โรคถุงลมโป่งพองหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เป็นโรคที่ป้องกันและรักษาได้ โดยมีลักษณะของการอุดกั้นในหลอดลมทั่วปอดทั้ง 2 ข้าง โดยจะมีการดำเนินโรคแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังมีเสมหะและอาการเหนื่อยซึ่งอาการจะค่อยๆเป็นมากขึ้น และในที่สุดจะมีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำและหัวใจวายตามมา ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนซึ่งได้แก่ ปอดบวม ภาวะหายใจวายและภาวะหัวใจวาย

การรักษาโรคถุงลมโป่งพองจะแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม

โดยอาศัยอาการและการตรวจสมรรถภาพของปอด การตรวจสมรรถภาพของปอดจะประกอบด้วยการวัดปริมาตรของลมหายใจที่หายใจออกอย่างเต็มที่และรวดเร็วในเวลา 1 วินาที ที่เรียกว่า FEV1 (Force expiratory volume in one second)  การวัดปริมาตรลมหายใจออกอย่างเต็มที่และรวดเร็วจนสุดการหายใจออก ที่เรียกว่า FVC (Force vital capacity) และดูอัตราส่วนของ FEV1 และ FVC โดยผู้ป่วยทุกกลุ่มจะมีอัตราส่วนของ FEV1 และ FVC น้อยกว่า 0.70 การแบ่งผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองตามระดับความรุนแรงของโรค ได้แก่
ระดับที่ 1 ระดับเล็กน้อย (mild) ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการ หรืออาจจะมีอาการไอมีเสมหะเรื้อรัง ตรวจสมรรถภาพของปอด FEV1 มากกว่าร้อยละ 80 ของค่ามาตรฐาน
ระดับที่ 2 ระดับปานกลาง (moderate) ผู้ป่วยมักมีอาการเหนื่อยเวลาออกแรง ไอมีเสมหะเรื้อรัง ตรวจสมรรถภาพของปอด FEV1 อยู่ในช่วงร้อยละ 50-80 ของค่ามาตรฐาน
ระดับที่ 3 ระดับรุนแรง (severe) ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นจนรบกวนกิจวัตรประจำวัน ลดความสามารถในการออกกำลัง มีอาการเหนื่อยเพลีย และมีอาการกำเริบของโรคบ่อย ตรวจสมรรถภาพของปอด FEV1 อยู่ในช่วงร้อยละ 30-50 ของค่ามาตรฐาน
ระดับที่ 4 ระดับรุนแรงมาก (very severe) ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยตลอดเวลา มีอาการกำเริบของโรครุนแรงและบ่อย ตรวจสมรรถภาพของปอด FEV1 น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่ามาตรฐาน
       โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือ COPD สิ่งที่จะปรากฏคู่กันเสมอ คือ “การสูบบุหรี่” เนื่องจาก ประมาณ 90% ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมีสาเหตุจากการสูบบุหรี่ และการรักษาที่ได้ประโยชน์มากที่สุดสำหรับโรคนี้ก็คือ การเลิกสูบบุหรี่

treat asthma

       อาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคถุงลมปอดโป่งพอง

โดยทั่วไป อาหารมักประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ซึ่งเมื่อร่างกายเผาผลาญสารอาหารเหล่านี้ก็จะเกิดแกสคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น ซึ่งร่างกายจะขับแก๊สนี้ออกจากร่างกายโดยการหายใจออก ถ้ามีปริมาณแก๊สนี้ในร่างกายมากเกินไปจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย มึนงง และหมดสติได้  ผู้ป่วยโรคถุงลมปอดโป่งพองมักต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยในการหายใจค่อนข้างมากกว่าปกติถึง 10เท่า ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์และให้พลังงานเพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย  นอกจากนี้ร่างกายยังนำสารอาหารไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต้านเชื้อโรคจึงทำให้ร่างกายแข็งแรงและไม่ค่อยมีอาการเจ็บไข้บ่อยอีกด้วย   

ผู้ที่มีรูปร่างอ้วน มักจะทำให้หัวใจและปอดต้องออกแรงทำงานหนักมากขึ้นเพื่อสนองตอบต่อความต้องการออกซิเจนของร่างกายที่มากขึ้นด้วย   อย่างไรก็ตามถ้ามีรูปร่างผอมเกินไปก็จะรู้สึกหอบเหนื่อยง่ายและง่ายต่อการติดเชื้อโรคต่างๆเช่นกัน   ดังนั้นผู้ป่วยควรควบคุมให้มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม จึงควรชั่งน้ำหนักตัวสัปดาห์ละ1-2 ผู้ป่วยโรคถุงลมปอดโป่งพองควรดื่มน้ำวันละอย่างน้อย 6-8ออนซ์เพื่อไม่ให้เสมหะเหนียวมากและไอเอาเสมหะออกง่าย  

นอกจากนี้ก็ไม่ควรดื่มชา  กาแฟ น้ำอัดลม หรือชอคโกแลตเพราะจะรบกวนการดูดซึมของยากินบางชนิดได้    ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจร่วมด้วยก็ควรจำกัดการดื่มน้ำ   การรับประทานอาหารที่มีกากใยมากเช่น ผัก ถั่ว ข้าว ธัญพืช พาสต้าหรือผลไม้ จะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี และลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วย  ปกติควรรับประทานอาหารที่มีกากใยปริมาณ 20-35กรัมต่อวัน  ควบคุมการกินเกลือในอาหารแต่ละมื้อเพราะเกลือจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ โดยพยายามไม่ใส่เกลือในอาหารที่ปรุง หรือ เลือกรับประทานอาหารที่มีเกลือน้อยกว่า300มก./มื้อ   ถ้าจำเป็นต้องดมออกซิเจนเพื่อการรักษาโรคตลอดเวลาอยู่ก่อนแล้ว  ก็ควรดมออกซิเจนในขณะรับประทานอาหารด้วยเพราะ  ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งในขณะรับประทานและย่อยอาหารซึ่งก็จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อสร้างพลังงานด้วย     ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จะก่อแกสมากในร่างกายเช่น น้ำอัดลม อโวคาโด แตงโม ถั่ว บรอคโคลี  กะหล่ำปลี ข้าวโพด แตงกวา หัวหอมใหญ่ พริกไทย ถั่วเหลือง เหล่านี้เป็นต้น  เพราะจะทำให้ท้องอืดจนกระทั่งหายใจลำบากได้  ถ้าผู้ป่วยรับประทานยาขับปัสสาวะอยู่ก็ควรรับประทานอาหารที่มีโปแตสเซียมสูงชดเชยให้แก่ร่างกายด้วย เช่นส้ม กล้วย มันฝรั่ง แอสปารากัตและมะเขือเทศ เป็นต้น 
ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการหอบเหนื่อยระหว่างรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารทันที ควรปฎิบัติดังนี้ 
1.ไอเอาเสมหะออกให้มากที่สุดก่อนเริ่มทานอาหาร 1ชั่วโมง 
2. รับประทานอาหารคำเล็กๆและเคี้ยวช้าๆ พร้อมกับหายใจเข้าออกให้ลึกระหว่างนั้นด้วย 
3. เลือกรับประทานอาหารที่เคี้ยวง่าย 
4. พยายามรับประทาน5-6มื้อ/วัน แต่มื้อละปริมาณไม่มากเพื่อไม่ให้มีอาการท้องอืดจนกระทั่งรบกวนการหายใจ 
5. ดื่มน้ำปริมาณมากหลังอาหาร เพราะถ้าดื่มน้ำก่อนหรือระหว่างรับประทานอาหารอาจทำให้ท้องอืดและทานอาหาร
    ได้นัอย
 
6. ควรรับประทานในท่านั่ง 
7. ช่วยหายใจให้ง่ายโดยการห่อปากเพื่อหายใจ 
       - การฝึกหายใจแบบเป่าปาก
         ก่อนที่จะเริ่มการออกกำลังกายและระหว่างการออกกำลังกายควรฝึกหายใจวิธีเป่าปาก (การห่อปาก)   ทำได้โดย
           - หายใจเข้าผ่านจมูก  ให้หน้าท้องโป่ง 
           - หายใจออกทางปาก   พร้อมกับการทำปากจู๋  หรือห่อปาก   เพื่อค่อยๆเป่าลมออกจากปาก
           - ให้หายใจออกยาวประมาณ 2 เท่าของการหายใจเข้า   เพื่อที่จะปล่อยลมออกจากปอดให้นานขึ้น   โดยทั่วไป  จะหายใจเข้าประมาณ 4 วินาที    หายใจออกประมาณ 6-8 วินาที
       - การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลม
         นอนหนุนหมอนหลายใบ  ให้อยู่ในท่าเอน   วางมือข้างหนึ่งบนท้อง   อีกข้างหนึ่งบนหน้าอก   หายใจเข้าให้ท้องโป่ง   จะรู้สึกว่ามือที่ท้องขยับ  แต่มือที่หน้าอกไม่ขยับ    หลังจากนั้นหายใจออก  จะรู้สึกว่ามือที่ท้องขยับ  แต่มือที่หน้าอกไม่ขยับเช่นกัน

   ในระหว่างออกกำลังกาย   เมื่อรู้สึกเหนื่อยหอบ ให้หยุดพัก    และพักในท่าที่ลำตัวเอนไปด้านหน้า   ซึ่งจะช่วยการทำงานของกระบังลมให้ดีขึ้น   เพื่อช่วยผ่อนคลายความเหนื่อย   และช่วยให้หายใจได้ง่ายขึ้น    ตัวอย่างเช่น
           -  นั่งตามสบาย  โน้มตัวไปด้านหน้า   เอาศอกยันไว้ที่ต้นขา   ปล่อยศีรษะตามสบาย   อยู่ในท่านี้จนกระทั่งไม่เหนื่อยหอบ
           -  นั่งฟุบหน้าที่โต๊ะ  ให้ตัวเอนไปด้านหน้า
           -   ยืนพิงกำแพง  โดยให้ขาห่างจากกำแพงเล็กน้อย   เอนตัวมาด้านหน้า
กายออกกำลังกายที่ดี   ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ   โดยใช้เวลาในการออกกำลังวันละ 20-30 นาที   และอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ในกลุ่มผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง และปานกลาง    ส่วนในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงอาจออกกำลังกายช่วงสั้นๆ 3-5 นาที วันละ 3-4 ครั้ง ขึ้นกับอาการของแต่ละบุคคล ไม่ควรหักโหม 


สติปัญญามีในร่างกายที่แข็งแรง

ล้างมือกันนะ (ป้องกันโควิด-19)

1669 โรงพยาบาลบางมูลนาก