เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

(DOWNLOAD เอกสาร)