เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

หนังสือที่ พจ 0032.002/1046

ลงวันที่ 22 มกราคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น

สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ผ่านบทเรียนออนไลน์ ( e-learning)

( DOWNLOAD เอกสาร )

website :  TDGA