เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง ลงวันที่20 พ.ค.2564

เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ อาทิ

 

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

ซื่อสัตย์สุจริต

กล้าตัดสินใจ

ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม

คัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

เปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

รักษาความเป็นกลางทางการเมือง ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย

(DOWNLOAD)

Ethics of civil servants 1

 

Ethics of civil servants 2

 

Ethics of civil servants 3

 

Ethics of civil servants 4

 

Ethics of civil servants 5

 

Ethics of civil servants 6

 

Ethics of civil servants 7