เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

พัฒนาระบบติดตามตัวชี้วัด และ ระบบสอบทานการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล

 

สภาพปัญหา

ผลลัพธ์/ผลกระทบ (outcome/Impact)   เจ้าหน้าที่ติดตามตัวชี้วัดได้ยาก , เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสอบทานระบบจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล

SIS :  .....................................................................................................................................

ปัญหาสิ่งส่งมอบที่พบ     

SPS : .....................................................................................................................................     

ปัญหาการจัดการที่พบ   

1. ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลถูกเก็บไว้ไนไฟล์ Excel จึงทำให้การเข้าถึงเพื่อติดตามผลเป็นไปได้ยาก

2. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลด้วยโปรแกรม Access สามารถรายงานผลได้เพียงว่านำข้อมูลเข้าโปรแกรมรอส่งครบถ้วนแล้ว  แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลได้ถูกส่งออกไปในระบบ E-Claim-สปสช. ครบถ้วนหรือไม่ ระบบมีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการทำงานนานในขณะที่มีข้อจำกับเรื่องของจำนวนบุคลากร

เป้าหมายร่วมที่ทุกคนยอมรับ

1. สามารถตรวจสอบตัวชี้วัดของโรงพยาบาลได้ทันทีจากเว็บแอพพลิเคชั่น

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยในที่จำหน่ายรายวันได้ทันทีจากเว็บแอพพลิเคชั่น

3. สามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานผลตอบกลับ Statement ได้จากเว็บแอพพลิเคชั่น

4. สามารถตรวจสอบข้อมูลต้นทุนบริการผู้ป่วยในที่ส่งจัดเก็บรายบุคคลได้จากเว็บแอพพลิเคชั่น

กระบวนการและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง

wit1

แนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีการดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

พัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบตัวชี้วัด

1. ประชุมอนุกรรมการ IM เพื่อสรุปตัวชี้วัดของโรงพยาบาลที่ต้องติดตามจากไฟล์ excel เพื่อที่จะนำไปพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น

1.ตัวชี้วัดของโรงพยาบาลทั้งหมด 30 รายการ

พงศ์วิทย์

2.พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นและทดสอบระบบ

3. แจ้งให้ผู้รับผิดชอบทดลองใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่น

4.ติดตามผลเพื่อพัฒนาต่อยอด

  

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีการดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

พัฒนาคุณภาพระบบสอบทานข้อมูลจัดเก็บรายได้

1. นำปัญหาที่พบมาคิด  วิเคราะห์  ร่วมกับงานเวชระเบียนและงานประกันสุขภาพ  เพื่อหาวิธีตรวจสอบข้อมูลส่งเรียกเก็บและข้อมูลที่ตอบกลับ ให้มีความครบถ้วน  ถูกต้อง

พงศ์วิทย์

2.ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทำการทดสอบตรวจสอบข้อมูลรายRecordแบบManualจนไม่พบความผิดพลาด

3.กำหนดสิทธิการเข้าถึง  และการใช้งานข้อมูลและ ทำการ วางบน Website  เพื่อให้สามารถใช้งานง่าย  และสะดวกต่อการเข้าถึง

4.เผยแพร่ให้ผู้รับผิดชอบรายสิทธิ  และผู้บริหาร  ได้ตรวจสอบข้อมูล และนำข้อแนะนำที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด

 

ผลลัพธ์เปรียบเทียบก่อนและหลังทดสอบ

จากปัญหาข้างต้นจึงนำไปสู่การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น Bigdata เพื่อติดตามตัวชี้วัดของโรงพยาบาล และตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของโรงพยาบาล
wit2

       โปรแกรม Big Data ขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามตัวชี้วัดและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล สามารถรายผลได้ Real time

          สามารถติดตามตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาลได้จากหน้าเว็บทันที
wit3

          สามารถติดตามสอบทานระบบเรียกเก็บได้ครบถ้วนทุกรายการ
wit4

wit5

             

- คุณภาพของข้อมูลจากการตรวจสอบ ข้อมูลจำหน่าย IPD จำนวนRecord ครบถ้วน 100%   และตรวจพบว่า  มีข้อมูลผู้ป่วย UC IPD ที่จำหน่ายระหว่าง 1  ตุลาคม 2560- 28  กุมภาพันธ์  2561  จำนวน  2,179  Record ยังไม่มีข้อมูลตอบกลับ(REP) จำนวน 4  ราย  จำนวน  2 Record จำหน่ายในช่วงเวรบ่ายของวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2561 หลังจากเจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลE-Claim เสร็จสิ้นแล้ว อีก2 Record ข้อมูลติดC  ซึ่งได้ทำการแก้ไขตามระบบได้ทัน Sent Date  

มาตรฐานใหม่ในการทำงานหรือบทเรียนจากการทำกิจกรรม

-ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามตัวชี้วัดของโรงพยาบาลได้ทันทีจากหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น

- ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลรายงานได้สะดวก Real time จากโปรแกรมอัตโนมัติ 

- ผู้บริหารสามารถมองเห็นข้อมูลรายได้ กำไร  ขาดทุน ลูกหนี้รายตัวจากการชดเชยได้ทันที เมื่อ สปสช.รายงาน Statement