เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การติดตาม ควบคุม(ระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการ)


1. สภาพปัญหา

          จากสถานะสุขภาพของอำเภอบางมูลนากที่พบปัญหาไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  ด้านพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ (อาหาร ยาเสพติด อุบัติเหตุ) ซึ่งส่วนใหญ่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัดพิจิตร และปัญหาสถานการณ์วิกฤติทางการเงินระดับ 7 ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอบางมูลนาก ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

          ดังนั้น  งานพัฒนาคุณภาพซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบใน คบสอ.บางมูลนาก เป็นประธานคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผล และวิจัย R2R  เลขานุการคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  เลขานุการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ/บริการคบสอ.คบสต.ฯลฯ และในระดับโรงพยาบาลเป็นเลขานุการอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จึงเห็นว่าควรมีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าองค์กรจะสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เป้าหมายร่วมที่ทุกคนยอมรับ

1. อัตราความสำเร็จของตัวชี้วัด 3 คณะทำงาน (คุณภาพ,คุณธรรมและความโปร่งใส,ประเมินผล วิจัย)
2. ผลคะแนนประเมิน FAI 5 มิติ (ทุกมิติ > 90%)
3. คะแนนประเมิน FAI มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ > 90%
4. อัตราการปฏิบัติได้ตามแผนงาน โครงการ ≥ 80%

3. กระบวนการและสาเหตุที่เกี่ยวข้อง

nar1

4.แนวทางการแก้ไขปัญหา

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

1. วิธีปฏิบัติ

1. จัดทำแผนปฏิบัติการและโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ  การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน การพัฒนาระบบประเมินผล วิจัยและ R2R

(3 โครงการ) โดยบูรณาการกิจกรรมที่จัดทำร่วมกันได้ ได้แก่ การออกประเมินตรวจสอบภายใน พร้อมกับประเมินผลงาน และประเมินรพ.สต.ติดดาว

2. ตรวจสอบแผนงาน โครงการที่ส่งมาและเชิญประธานคณะทำงานมาประสานปรับกิจกรรมในแต่ละคณะทำงานที่สามารถจัดทำร่วมกันได้เพื่อลดการใช้งบประมาณและบุคลากร รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดทำไฟล์ excel ในการติดตามกิจกรรมในแผนงานโครงการคบสอ.

และติดตามในเวทีประชุมกกบ. คบสอ. และประธานยุทธ์

4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในให้กับทีมประเมินทั้งรพ.และรพ.สต.

5. จัดทำ COSO เพื่อควบคุมกำกับแผนงานโครงการ เน้น 3 โครงการ

- จำนวนแผนงาน โครงการ

- จำนวนงบประมาณที่สามารถลดได้หลังประสานแผน

- อัตราการปฏิบัติได้ตามแผน

- จำนวนครั้งของการประชุม

(2 ครั้งต่อปี)

- ความสำเร็จ

3 โครงการ

3 โครงการ

ลดลง

ร้อยละ 5

ร้อยละ 25

1 ครั้ง

3 โครงการ

สูงอายุ, NCD,วิจัย

3 โครงการ

ก่อน

3,671,740 บาท

หลัง

3,163,040 บาท

ลดลง

508,700 บาท

ร้อยละ 13.85

- มีโครงการที่ระบุกิจกรรมก่อนธ.ค.60

ต้องเลื่อน

1 ครั้ง

ก.พ.61

มี COSO 3 โครงการ

ธ.ค.60

ธ.ค.60

มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.61

มิ.ย.61

ก.ย.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นส.กมลชนก

แตงน้อย

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นส.กมลชนก

แตงน้อย

นางสมพิศ แจ่มเงิน

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

ผู้รับผิดชอบ

3 โครงการ

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

2. บุคลากร

1. ศึกษาแนวทางการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในจากเว็บไซด์กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงฯ

2. จัดตารางและบูรณาการทีมให้สามารถปฏิบัติได้

3. บูรณาการแผนงาน โครงการ กระบวนการให้ดำเนินการ 1 ครั้งสามารถใช้ได้ทั้ง 3 งาน

- อัตราความสำเร็จของตัวชี้วัด 3 คณะทำงาน

- อัตราการปฏิบัติได้ตามแผน

> 75%

100%

ระหว่างดำเนินการ

100%

ไตรมาส 2

ก.ย.61

มี.ค.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

 

 

 

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

 

3. วัสดุข้อมูล/สารสนเทศ

1. ติดตามผลลัพธ์ใน MIS

แผนงาน โครงการและตัวชี้วัด

2. ออกแบบไฟล์ Excel

ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ

3. ติดตามและรายงานใน

เวทีประชุมกกบ. คบสอ.ทุกเดือน

4. นำเสนอผลการดำเนินการใน 3 คณะทำงานในเวทีประชุมกกบ. คบสอ.ทุกเดือน

5. สื่อสารแนวทางปฏิบัติ

องค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางโซเซียล (FB, line)

เพื่อความรวดเร็ว

6. ค้นหาผลงาน นวัตกรรม R2R ในพื้นที่

- ร้อยละตัวชี้วัดที่ได้รับการบันทึก

- ร้อยละการก่อหนี้เบิกจ่ายแผนงานโครงการ

- จำนวนผลงานเด่น ODOP OTOP

R2R

100

ไตรมาส 2

50%

5 เรื่อง

ระหว่างดำเนินการ

24 ตัวชี้วัด

(3 โครงการ)

แผน 23 57.42

แผน 10

0

แผน 26

24.60

*ประเมินตามกิจกรรมของไตรมาส 2

= 100%

ปี 60

โครงงานคุณธรรม

29 เรื่อง

R2R 3 เรื่อง

ปี 61

โครงร่างR2R 15

ก.ย.61

ก.ย.61

R2R

มิ.ย.61

โครงงานคุณธรรม

ก.ย.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

ปัญหา/สาเหตุ

มาตรการ

(วิธีดำเนินงาน)

จุดควบคุม

ผู้รับ

ผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ระดับปัจจุบัน

วันที่สำเร็จ

4. ผู้เกี่ยวข้อง

1. ส่งเป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด

เขต (รพ.สต.ติดดาว,ควบคุมภายใน,ตรวจสอบภายใน)

2. จัดประชุมชี้แจงในอำเภอ

3. จัดทีมแม่ข่ายสนับสนุน

และทีมสสอ. รพ.สต.ให้มีแกนนำครบ 4 ทีม

4. จัดทีมประเมิน โดยใช้หลักเยี่ยมเสริมพลังทั้งในรพ.และรพ.สต. เพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. เชื่อมโยงและพาเรียนรู้แผนงาน โครงการของหน่วยงาน กับจุดเน้นอำเภอ และสภาพปัญหาในพื้นที่

6. ทีมประเมินควบคุมภายในได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอำเภออื่น

- จำนวนครู ข

รพ.สต.ติดดาว

- จำนวนครู ค

รพ.สต.ติดดาว

- จำนวนผู้ประเมินระบบควบคุมภายในคบสอ.

- จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ITA

-

10 คน

10 คน

5 คน

 

 

12 คน

13 คน

ยังไม่ได้ดำเนินการ

ก.พ.61

มี.ค.61

มี.ค.61

มี.ค.-พ.ค.61

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

นางณรัชญ์วัณย์ คลังเมือง

 5. ผลลัพธ์เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดสอบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ปี 60

ปี 61 (ไตรมาส 2)

1. อัตราความสำเร็จของตัวชี้วัด 3 คณะทำงาน (คุณภาพ,คุณธรรมและความโปร่งใส,ประเมินผล วิจัย)

คุณภาพ          100

คุณธรรม โปร่งใส 100

ประเมินผล วิจัย  100

6/8 (75%)

3/3 (100%)

5/5 (100%)

0/12

0/7

3/4 (75%)

2. ผลคะแนนประเมิน FAI 5 มิติ (ทุกมิติ > 90%)

100%

100%

100%

3. คะแนนประเมิน FAI มิติด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์

>90%

95.24%

94.74%

4. อัตราการปฏิบัติได้ตามแผนงาน โครงการ

100%

90%

100%

 

nar2

nar3

จะเห็นว่ามีการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ทุกไตรมาส โดยคะแนนในไตรมาสสุดท้ายปี 60 จะสูงกว่าปี 61 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 60 คะแนนปี 61 จะต่ำกว่าปี 60 เล็กน้อย แต่มากกว่า 90% เนื่องจากปี 61 มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการประเมิน โดยเพิ่มกระบวนการที่ตรวจสอบภายในจาก 18 กระบวนงานเป็น 28 กระบวนงาน

          ในปี 61 ได้ดำเนินการประเมินและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนและแก้ไข ได้รับการประเมินจากทีมเครือข่ายอ.ตะพานหินและอ.ทับคล้อในวันที่ 6 มี.ค.61 ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ การเงินและพัสดุ

          มิติด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคบสอ.บึงนารางคบสอ.โพทะเล (ไปตรวจ) ทีมคบสอ.ตะพานหิน และคบสอ.ทับคล้อ (มาตรวจบางมูลนาก) ขอนำการบริหารความเสี่ยง COSO ของบางมูลนากไปเป็นแบบในการดำเนินงานของพื้นที่

6. มาตรฐานใหม่ในการทำงานหรือบทเรียนจากการทำกิจกรรม

        นอกจากจะได้ผลลัพธ์ด้านการดำเนินงาน ยังพบว่าจากการปรับและประสานกิจกรรมในแผนงานโครงการโดยเชิญประธานคณะทำงานที่มีกิจกรรมสอดคล้องกัน ได้แก่ คณะทำงานกลุ่มวัย  คณะทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคณะทำงานภาคีเครือข่าย  คณะทำงาน KM และคณะทำงาน NCD มาร่วมหารือกิจกรรมในแผน ปรับกิจกรรมร่วมกัน

ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ จำนวน 508,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.85  การบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยใช้ COSO ควรนำมาใช้ติดตามกำกับอย่างจริงจัง

7. หลักธรรมหรือหลักคิดที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ

        เมตตา และรับผิดชอบ โดยร่วมรับฟัง ร่วมวิเคราะห์ และประสานกิจกรรมกับทีม ให้มีการยอมรับและปรับกิจกรรม ลดค่าใช้จ่าย แต่กิจกรรมและประโยชน์กับประชาชนคงเดิม