เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

ผลแทรกซ้อนทางทันตกรรมรากเทียมและการแก้ไข

 

Peri-implant bone resorption

เกิดจากสาเหตุดังนี้

1.Poor oral hygiene

2.Active periodontal disease or other oral disorders โรคปริทันต์ส่งผลต่อการละลายของกระดูกได้

3.Insufficient bone thickness for implant insertion ก่อนฝั่งรากเทียมมีปริมาณของกระดูกไม่เพียงพอ

4.Bone augmentation procedures ที่มีปัญหาพบการละลายตัวของ graft

5.Immediate loading protocols บางทีหลังการฝั่งรากเทียมไปแล้วมีการใส่ temp crown ทันทีเลย จะมีแรงโหลดลงเลย ทำให้ fail ได้

6.Uncontrolled diabetes mellitus

7.Immune diseases อาจทำให้เกิด bone resorption ที่รวดเร็ว

8.-Smoking

9.Bruxism อาจเริ่มจากงาน prosthesis ที่แตกหัก

การ Resorption ของ bone แบ่งเป็น หลังจากปักทันที กับหลังจากปักและมีการใช้งานไปแล้ว

Factors affected bone resorption following closely after implant surgery

1.Excessive torque

2.Over heat during placement (high speed, reduced coolant)

3.Thin bone (Dehiscence)

4.Flapless surgery

5.Ridge split

Factors affected bone resorption after implant loading

1.Excessive loading

2.Limited attach gingiva

3.Immediate loading

4.Abutment instability

5.Remaining of excess cement

6.Poor oral hygiene

7.Diabetes, osteoporosis

Non-surgical (conservative) management in peri implant bone resorption

1.Take perioapical radiograph

2.Irrigation with normal saline with 0.12% Chlohexidine solution at least 40-60 ml

3.Probing the pocket

4.Antibiotic intake with Amoxicillin 500 mg + Metronidazole 400 mg for 5 days

5.Recall next 2 weeks

6.Re-evaluation of sign and symptoms

7.Irrigation with Chlohexidine

8.Probing the pocket

9.Recall next 2 weeks, 4 weeks, every 2 months with periapical radiograph

Conclusion for management in peri implant bone lost

1.Occlusal contact should be reduced when bone lost was detected

2.Conservation management  should be started to let the implant stay longer

3.Chlohexidine solution was effective. Minocycline ointment was additional effectiveness of treating bone lost

4.However, the basic outcome mostly for maintaining the implant to stay function. To expect bone regeneration under medication was unpredictable.

5.If the situation progress into the hopeless stage, implant removal was recommended. Spontaneous bone healing can be expected. Bone graft and tissue graft will be benefit for implant placement.