เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

สิ่งที่ได้จากการอบรม  : โครงการอบรมระยะสั้น พัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับบุคลากร            สาธารณสุข

วัตถุประสงค์ของการอบรม
 
1. เพื่อให้บุคลาการสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้านและพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเฉพาะทางโรคระบบประสาท
2. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคเลือดสมองที่บ้าน ในระดับประเทศ
          โรคหลอดเลือดสมองมี 2 ประเภท คือ โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองขาดเลือด(
Ischemic stroke) พบประมาณร้
อยละ 75-80 และโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากการมีเลือดออกในสมอง(Hemorrhagic stroke) พบประมาณร้อยละ 20-25 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกในสมองหลังการเกิดโรคผู้ป่วยมักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ภาพลักษณะภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว บางรายจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเมื่อกลับไป    บ้านส่งผลกระทบตอบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวที่ต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วย จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองได้พัฒนาไปมากทั้งในเรื่องการรณรงค์เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง การให้ความรู้แกประชาชนเกี่ยวกับอาการที่สงสัยอาการของโรคหลอดเลือดสมอง เพราะถือว่าโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ดังจะเห็นวาบางครั้งจะเรียกโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการเฉียบพลันว“Brain attack” เช่นเดียวกับที่เรียกโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดว่“Heart attack” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคที่ตองรับการรักษาอย่างรีบด่วน ดังมีคำกล่าวที่ว“time is brain”
การดูแลผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
- การป้องกันในขั้นปฐมภูมิ คือ  Stroke awareness   และ Stroke alert
- การดูแลรักษาในระยะเฉียบพลัน 
- Thrombolysis  ให้ยาละลายลิ่มเลือดใน 4.5 ชั่วโมง

- ASA in 48 hr.

- Stroke unit 

- Early hemicraniectomy
- การป้
องกันการเกิดเปนซ้ำ+การฟื้นฟูลดความพิการ
- Secondary prevention  ป้องกันการเป็นซ้ำ

- Control risk factors  ควบคุมปัจจัยเสี่ยง

- Rehabilitation  กายภาพบำบัด