เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การ Set up ระบบ HRMS on Cloud

ตามบริบทของสถานพยาบาลและการใช้งานระบบ HRMS ในโครงการ 2P safety Hospital ปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

.................................................................

นายดำรงค์       เครือศุภพงศ์  นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางณรัชญ์วัณย์  คลังเมือง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

(DOWNLOAD เอกสาร)