เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ
Menu
Open menu
Open menu

 

 

กรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ปี 2564 และเชิดชูเกียรติทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับวิถีใหม่ (New Normal)


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2564  ภายใต้แนวคิด “New Normal...New Landmark...Drown No More” (วิถีใหม่...พื้นที่ (เล่น) ใหม่...ไม่เสี่ยงจมน้ำ) หวังให้เด็กมีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย หรือ Landmark แห่งใหม่แทนการไปเล่นน้ำบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง โดยจัดกิจกรรมประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) เพื่อป้องกันการจมน้ำ

         วันนี้ (5 มีนาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วยนายประเสริฐ ทีปะนาถ ผู้อำนวยการองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children) ร่วมเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “New Normal...New Landmark... Drown No More” (วิถีใหม่...พื้นที่ (เล่น) ใหม่...ไม่เสี่ยงจมน้ำ) ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อรองรับวิถีใหม่ (New Normal)  

          นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า การจมน้ำยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งสูงมากกว่าสาเหตุอื่นๆ ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2563) เราสูญเสียเด็กไทยจากการจมน้ำไปแล้ว 7,794 คน เฉลี่ยปีละเกือบ 800 คนหรือวันละ 2 คน โดยเป็นกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 39.7) รองลงมาคือกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี (ร้อยละ 35.4) และกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 24.9) โดยช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เป็นช่วงที่เกิดเหตุจมน้ำสูงสุด ในปีที่ผ่านมาเท่ากับ 135 คน หรือประมาณร้อยละ 33.7 ของการจมน้ำเสียชีวิตตลอดทั้งปี 

          จากปัญหาการจมน้ำดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายดำเนินการป้องกันการจมน้ำในมาตรการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2549 รวมทั้งการรณรงค์และสื่อสารความเสี่ยง โดยกำหนดให้วันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ และจัดกิจกรรมทุกปีมาตั้งแต่ปี 2552 และในปี 2564 นี้ กรมควบคุมโรค ได้ร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children)  จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น ภายใต้แนวคิด New Normal...New Landmark... “Drown No More” (วิถีใหม่...พื้นที่ใหม่...ไม่เสี่ยงจมน้ำ) โดยมีการประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) เพื่อกระตุ้นให้เด็ก/ผู้ปกครอง/ชุมชน ตระหนักถึงปัญหาการจมน้ำ และเข้ามาร่วมดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในแบบวิถีใหม่ โดยเป็นการหาพื้นที่เล่นหรือ Landmark แห่งใหม่ให้แก่เด็กแทนการไปเล่นน้ำบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง ซึ่งเป็นการผสมผสานร่วมกันระหว่างการมีส่วนร่วมของชุมชน ศิลปะ และการป้องกันการจมน้ำ ทั้งนี้การประกวดดังกล่าวได้มีการตัดสินไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมผู้ก่อการดี อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนสียัดพัฒนา จ.ฉะเชิงเทรา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ จ.สกลนคร  นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยอีก 6 รางวัลซึ่งเป็นผลงานที่มาจากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ศรีสะเกษ และกรุงเทพฯ

          โดยกิจกรรม Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน) สอดคล้องกับมาตรการสร้างทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ที่กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทีมผู้ก่อการดีเป็นการดำเนินงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานและใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในด้านต่างๆ ที่สำคัญ  เช่น การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กในสถานบริการสาธารณสุข การสอนให้เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคนสามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้ การสอน CPR ให้แก่ประชาชน และการจัดการแหล่งน้ำในชุมชนให้เกิดความปลอดภัย  โดยปัจจุบันมีทีมผู้ก่อการดี 4,345 ทีม ครอบคลุม 722 อำเภอ ในทุกจังหวัด  สำหรับทีมผู้ก่อการดี ระดับทอง ที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563    จะได้รับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จำนวน 6 ทีม ได้แก่ 1.ทีมผู้ก่อการดีองค์การบริหารส่วนตำบลปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 2.ทีมผู้ก่อการดีเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต 3.ทีมผู้ก่อการดียักษ์คุ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 4.ทีมผู้ก่อการดี KWANGJHONE RESCUE TEAM อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ  5.ทีมผู้ก่อการดีป้องกันเด็กจมน้ำ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี  และ 6.ทีมสุขสำราญก่อการดี จ.ระนอง  แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน ทำให้ในปีนี้มีข้อจำกัดในการจัดเวทีมอบรางวัล ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงได้จัดให้มีการเชิดชูเกียรติทีมผู้ก่อการดีฯ ผ่านทางหอเกียรติยศ (MERIT MAKER - Hall of Fame) ใน “กิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ”

           นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำในปี 2564 นี้ จะเป็นแบบวิถีใหม่ (New Normal) จาก On ground สู่ Online ในรูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมในพิธีเปิด และมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถนำไปใช้รณรงค์ในพื้นที่ได้ เช่น การสาธิตการวาดภาพในหัวข้อ “ศิลปะของคนเอาถ่าน”, การแสดงผลงานของทีมที่ชนะการประกวด Interactive Street Art (ศิลปะการมีส่วนร่วมของชุมชน), หอเกียรติยศ (MERIT MAKER - Hall of Fame), องค์ความรู้เพื่อป้องกันการจมน้ำ โดย 300 ท่านแรกที่เข้าไปร่วมกิจกรรมจะได้รับของที่ระลึกด้วย  ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.ป้องกันจมน้ำ.com ตั้งแต่วันที่ 6-19 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค/วันที่ 5 มีนาคม 2564


 จากหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค  เปิดดู 98 view
 วันที่ประกาศข่าว : 5 มีนาคม 2564 เวลา 12:04 น.